Obrada osobnih podataka

OBAVIJESTI O OBRADI OSOBNIH PODATAKA

 

Ova Obavijest o obradi osobnih podataka (dalje: „Obavijest“) opisuje način na koji postupamo s osobnim podacima koje prikupljamo, koristimo ili na drugi način obrađujemo. Ova se Obavijest ne odnosi na obradu osobnih podataka naših zaposlenika, koja podliježe zasebnim pravilima.

Osobni podatak znači svaki podatak koji se odnosi na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi („ispitanik”).

Obrađivat ćemo Vaše osobne podatke na način i u svrhe određene u ovoj Obavijesti o obradi osobnih podataka. Prikupljanje i obrada Vaših osobnih podataka provode se u skladu s važećim zakonodavstvom o zaštiti osobnih podataka, osobito u skladu sa Uredbom (EU) 2016/679 (dalje: „Opća uredba o zaštiti podataka“), Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN br. 42/2018), kako su izmijenjeni s vremena na vrijeme te drugim primjenjivim propisima o privatnosti i zaštiti osobnih podataka.

 

1. Tko je voditelj obrade podataka?

Voditelj obrade Vaših osobnih podataka za svrhe navedene u ovoj Obavijesti je Altus informacijske tehnologije d.o.o., Selska cesta 93, Zagreb, OIB: 83005209824 (dalje: „Altus IT“).

U slučaju bilo kojih zahtjeva koji se odnose na obradu Vaših osobnih podataka ili u slučaju ostvarivanja Vaših prava navedenih u članku 4. ove Obavijesti, molimo kontaktirajte nas na tel.: +385 1 3651 342 ili nam pošaljite e-mail na abuse@altus-it.hr.

2. Koje osobne podatke prikupljamo o Vama? U koju svrhu i koliko dugo ih prikupljamo?

Obrađujemo Vaše osobne podatke samo u mjeri utvrđenoj potrebama usluga koje Vam pružamo ili drugim svrhama obrade, odnosno:

  • U svrhu zaštite osoba i imovine putem videonadzora vanjske površine objekta, te prostorija i dijelova prostorija podatkovnog centra smještenog na adresi Selska cesta 93, Zagreb, možemo obrađivati video zapise navedenih prostora koji snimaju Vaše lice. Ova obrada temelji se na našim legitimnim interesima te će se osobni podaci obrađivati na razdoblje određeno primjenjivim normama i zakonskim propisima, a najduže do šest mjeseci. Pravo pristupa navedenim zapisima ima samo odgovorna osoba ovlaštena od Altus IT. Također, kako bi spriječio neovlašteni pristup takvim zapisima, Altus IT uspostavio je automatizirani sustav zapisa za evidentiranje pristupa videonadzora, sukladno primjenjivim propisima. U slučaju da ne pristajete na obradu svojih podataka putem videonadzora, možda Vam neće biti omogućen pristup našim prostorijama.
  • U svrhu izvršenja ugovora o uslugama podatkovnog centra s našim korisnicima, obrađujemo osobne podatke naših trenutnih korisnika, osoba ovlaštenih za zastupanje naših korisnika pravnih osoba, njihovih zaposlenika, njima povezanih osoba te trećih osoba kao što su osobe koje su od naših korisnika ovlaštene za pristup podatkovnom centru. Takvi osobni podaci mogu uključivati ime, prezime, osobni identifikacijski broj, datum i mjesto rođenja, spol, prebivalište, adresu elektroničke pošte, registraciju vozila te telefonski broj. Pravna osnova za takvu obradu je izvršenje ugovora o uslugama podatkovnog centra, odnosno legitimni interes voditelja obrade. Osobni podaci obrađivat će se na razdoblje trajanja ugovornog odnosa te najviše pet godina od početka trajanja zastarnog roka za svaki pojedini slučaj. U slučaju da nam Vi kao korisnik ne dostavite sve potrebne podatke, možda nećemo biti u mogućnosti sklopiti ugovor s Vama ili izvršiti sve naše obveze koje proizlaze iz takvog ugovora
  • U svrhu usklađenosti s obvezama određenim primjenjivim propisima, osobito Zakonom o računovodstvu, Zakonom o elektroničkim komunikacijama i Općim poreznim zakonom obrađujemo Vaše osobne podatke koji mogu uključivati ime, prezime, osobni identifikacijski broj, datum i mjesto rođenja, spol, prebivalište, adresu elektroničke pošte, telefonski broj. Obrada se temelji na usklađenosti s pravnim obvezama kojima podliježemo. Osobni podaci obrađivat će se na razdoblje određeno pojedinim propisima.
  • U svrhu zapošljavanja prikupljamo osobne podatke potencijalnih zaposlenika i drugih kandidata (npr. studenata na praksi). Osobni podaci prikupljeni u tom smislu uključuju životopise i/ili druge podatke koji se obično nalaze u životopisu i/ili se obično odnose na postupak zapošljavanja, kao što su ime, prezime, osobni identifikacijski broj, datum i mjesto rođenja, spol, prebivalište, adresu elektroničke pošte, telefonski broj, informacije o obrazovanju i dosadašnjem radnom iskustvu i fotografije. Navedene informacije mogu uključivati i posebne kategorije osobnih podataka (npr. zdravstveno stanje). U slučaju da nam ne dostavite takve podatke, možda nećemo biti u mogućnosti sklopiti ugovor s Vama te izvršiti sve naše obveze koje proizlaze iz takvog ugovora. Ako nekom kandidatu nije ponuđeno radno mjesto, odnosno pojedinačna uloga u određenoj prigodi, ali smatramo da bi takav kandidat mogao biti prikladan za drugačiju ulogu u budućnosti, uz privolu takvog kandidata, možemo zadržati njegove osobne podatke za buduća razmatranja. Podatke prikupljene temeljem privole dane u svrhu budućeg razmatranja za zapošljavanje brisat ćemo nakon opoziva privole i/ili prestanka obrade zbog ispunjenja svrhe za koju je dana i/ili prestanka obrade zbog odluke tijela državne vlasti nadležnog za nadzor osobnih podataka.
  • U svrhu pružanja informacija o našim uslugama, možemo obrađivati osobne podatke naših korisnika, potencijalnih korisnika te njihovih zaposlenika, koji uključuju ime i prezime, adresu elektroničke pošte, telefonski broj, naziv radnog mjesta. Navedeni osobni podatci prikupljeni su tijekom naših poslovnih kontakata temeljem privole ili ih obrađujemo na temelju našeg legitimnog interesa. Međutim, u svakom trenutku možete odbiti primati takve vrste obavijesti o našim ponudama i uslugama (odnosno možete zatražiti isključenje iz baze podataka). Privola dana u svrhu pružanja informacija o našim uslugama vrijedi do opoziva i/ili prestanka obrade zbog ispunjenja svrhe za koju je dana i/ili prestanka obrade zbog odluke tijela državne vlasti nadležnog za nadzor osobnih podataka.
  • U svrhu osiguravanja sigurnosti IT sustava i mreža, možemo obrađivati Vaše osobne podatke u opsegu potrebnom za osiguranje pristupa fizičkim prostorima i informacijskim sustavima te u svrhu uspostave međusobne obaveze tajnosti podataka. Pravna osnova za takvu obradu je naš legitimni interes ili legitimni interes treće strane. Vaši osobni podaci obrađivat će se za vrijeme potrebno za ispunjenje ove svrhe.
  • U svrhu odgovaranja na upite korisnika naših mrežnih stranica https://datacentar.hr/hr putem kontakt obrasca možemo obrađivati Vaše osobne podatke koji uključuju ime i prezime, adresu elektroničke pošte, telefonski broj te IP adresu. Takva obrada temelji se na legitimnom interesu ili poduzimanju radnji na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora. Vaši osobni podaci obrađivat će se za vrijeme potrebno za ispunjenje ove svrhe.
  • U svrhu omogućavanja korištenja naših mrežnih stranica https://datacentar.hr/hr možemo obrađivati Vaše osobne podatke koji uključuju mrežne identifikatore, tehničke kolačiće i povezane tehničke podatke. Pravna osnova za takvu obradu je naš legitimni interes. Osobni podaci obrađivat će se i pohranjivati na razdoblje koje je potrebno za osiguravanje funkcionalnosti mrežnog mjesta. Posjetitelji naše web stranice nisu dužni dati osobne podatke kako bi iskoristili većinu njenih funkcionalnosti. Međutim, posjetitelji koji žele poslati upit putem kontakt obrasca dostupnog na našoj web stranici moraju popuniti poslati ime i prezime, broj mobilnog telefona te adresu e-pošte. Osim podataka prikupljenih putem naše web stranice kako je gore opisano, koristimo tehnologiju za automatsko prikupljanje podataka o korištenju naše web stranice putem servisa Google Analytics isključivo za izradu statističkih izvještaja. Altus IT putem IP adrese posjetitelja ne može jednoznačno identificirati posjetitelje. Kako bismo prikupili podatke opisane u prethodnom odlomku koristimo "kolačiće". Kolačić je mali dio informacija koji se šalje vašem pregledniku i pohranjuje se na tvrdi disk računala. Pogledajte našu Politiku o kolačićima za više informacija o kolačićima i kako možete promijeniti postavke za brisanje ili blokiranje kolačića.
  • Osim toga, možemo obrađivati i pohranjivati vaše osobne podatke koji uključuju ime, prezime, broj telefona, adresa e-pošte, identifikacijski broj ugovora, u svrhu ostvarivanja naših mogućih zahtjeva u budućnosti. Ova obrada temelji se na našem legitimnom interesu ili legitimnom interesu treće strane. Osobni podaci obrađivat će se na razdoblje potrebno za ispunjenje ove svrhe, međutim, ne duže od razdoblja od deset godina od početka zastarnog roka u svakom pojedinom slučaju.

 

3. S kim dijelimo Vaše osobne podatke?

Vaši osobni podaci mogu u određenim slučajevima biti podijeljeni sa pouzdanim trećim stranama koji nam pružaju administrativnu i tehničku podršku, odnosno izvršiteljima obrade podatka koji primjenjuju odgovarajuće tehničke i sigurnosne mjere i mehanizme za osiguravanje zaštite osobnih podataka. Također možemo dijeliti Vaše osobne podatke s tijelima javne vlasti, kada je takva naša obveza propisana primjenjivim zakonodavstvom te sukladno njihovim zakonskim ovlastima, kao i s vanjskim savjetnicima i s drugim osobljem koje podliježe obvezi povjerljivosti. Pažljivo odabiremo i nadziremo rad pružatelja takvih usluga.

Samo ograničen broj naših radnika imat će pristup Vašim osobnim podacima. Radnici su dužni čuvati Vaše osobne podatke i mjere poduzete za njihovu zaštitu strogo povjerljivim. Imaju pravo rukovati osobnim podacima samo prema našim izričitim uputama.

 

4. Koja su Vaša prava u vezi s obradom?

Na Vaš zahtjev obavijestit ćemo Vas o tome obrađuju li se osobni podaci o Vama i koji su to podaci. Ukoliko su ispunjeni svi zakonski preduvjeti, imate pravo na ispravak, brisanje ili ograničavanje obrade osobnih podataka. Možete povući sve izjave o privoli koje ste dali te uložiti prigovor na obradu. U ovu svrhu možete nas kontaktirati putem kanala naznačenih pod točkom 1. Također, imate pravo dobiti podatke koje ste nam stavili na raspolaganje u strukturiranom, aktualnom i strojno čitljivom formatu; te možete zatražiti prijenos tih podataka Vama ili trećim stranama. Dužni smo odgovoriti na Vaš zahtjev unutar mjesec dana od dana zaprimanja vašeg zahtjeva, ukoliko nije traženo duže vremensko razdoblje za isto, u kojem slučaju isto razdoblje ne smije premašivati dva mjeseca.

Također, imate pravo podnijeti pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Martićeva 14, 10000 Zagreb, www,azop.hr, ukoliko sumnjate na povredu u postupku obrade Vaših osobnih podataka.

Ako nam date svoju privolu za obradu Vaših osobnih podataka, činite to potpuno dobrovoljno te u svakom trenutku imate pravo povući ili ograničiti privolu. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je ona povučena. Ako se Vaši osobni podaci obrađuju u svrhe izravnog marketinga odnosno na temelju legitimnog interesa, također u svakom trenutku imate pravo uložiti prigovor na takvu obradu.

 

5. Koliko dugo čuvamo Vaše osobne podatke?

Pohranjujemo Vaše osobne podatke samo onoliko dugo koliko je potrebno za ispunjenje svrhe predmetne obrade, odnosno obično na razdoblje ispunjenja ugovornog odnosa ili na razdoblje koje važeće zakonodavstvo izričito nalaže. Ako obrađujemo Vaše osobne podatke na temelju Vaše privole, takvi osobni podaci obrađivat će se samo za vrijeme trajanja privole koju u svakom trenutku možete povući ili ograničiti. Ako to učinite, prestat ćemo obrađivati dotične osobne podatke u svrhe za koje ste dali svoju privolu.

Nakon toga se ti podaci brišu ili anonimiziraju, osim ukoliko je iste podatke potrebno pohraniti na određeno razdoblje, sukladno propisima o trgovačkim društvima, poreznim ili drugim propisima, u kojem slučaju se isti podaci više neće obrađivati u druge svrhe.

 

6. Poveznice na mrežna mjesta trećih strana

Naše mrežno mjesto može sadržavati poveznice na mrežna mjesta trećih strana. U slučaju da kliknete na takve poveznice, takve treće strane mogu prikupljati određene informacije o Vama, kao što su IP adresa ili povijest pretraživanja te mogu postavljati kolačiće na preglednike posjetitelja. Molimo primite na znanje da se na obradu prikupljenih podataka primjenjuju pravila koja su usvojili operateri takvih trećih strana te se, stoga, ova Obavijest ne primjenjuje.

 

7. Što ako dođe do izmjena u postupku obrade?

Svaka izmjena ove Obavijesti bit će objavljena na našim mrežnim stranicama https://datacentar.hr/hr te raspoloživa putem uobičajenih komunikacijskih kanala.

Ova Obavijest posljednji je put ažurirana 25. svibnja 2018.