Opći uvjeti pružanja usluga

 

1. PREDMET OPĆIH UVJETA PRUŽANJA USLUGA

 • Ovim Općim uvjetima pružanja usluga poslovnim subjektima (dalje u tekstu: Opći uvjeti) uređuju se odnosi između poslovnih subjekata, krajnjih korisnika (dalje u tekstu: Korisnici) i Altus informacijske tehnologije d.o.o., Zagreb, Selska cesta 93 (dalje u tekstu: Altus).
 • Ovi Opći uvjeti obuhvaćaju usluge pristupa Internetu i sve dodatne usluge koje se Korisnicima pružaju temeljem ovih Općih uvjeta.
 • Na sve međusobne odnose između Altusa i Korisnika koji nisu posebno uređeni ovim Općim uvjetima, posebnim uvjetima odnosno pojedinačnim ugovorom zaključenim između Korisnika i Altusa, primjenjuju se odredbe Zakona o elektroničkim komunikacijama, Pravilnika o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga i drugih mjerodavnih propisa Republike Hrvatske.
 • Usluge u skladu s ovim Općim uvjetima mogu se pružati samo na temelju ugovora. Dogovori koji se razlikuju od ovih Općih uvjeta moraju biti potvrđeni u pisanom obliku od obje strane.
 • Ugovor o pružanju usluga stupa na snagu na datum koji je u njemu naveden i vrijedi za dogovoreni vremenski period ili na neodređeno vrijeme u kojem je naveden otkazni rok.
 • Temeljne tehničke značajke Altusovih usluga, ovisno o pojedinoj usluzi, dostupne su Korisnicima na internet stranici Altusa (www.datacentar.hr) kao i na drugim odgovarajućim mjestima (ponudama, pisanim materijalima).

 

2. POJMOVI I DEFINICIJE

U smislu ovih Općih uvjeta, svaki od dolje navedenih pojmova i definicija imaju sljedeće značenje:

 • Altus
  • ALTUS INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE d.o.o., Zagreb, Republika Hrvatska
  • Registrirano kod Trgovačkog suda u Zagrebu, MBS: 080752614,OIB: 83005209824
  • Sjedište: Selska cesta 93 - Ured: Kalinovica 3
  • Tel: +385 1 3651 342
  • Fax: +385 1 3651 350
  • E-mail: info@altus-it.hr
  • Internetska stranica: www.datacentar.hr
  • Račun: kod Erste & Steiermärkische Bank d.d. Rijeka,
  • IBAN: HR9224020061100590093, SWIFT: ESBCHR22
 • Korisnik- u smislu ovih Općih uvjeta je pravna osoba, tijelo državne uprave, jedinice lokalne samouprave, udruge, trgovačka društva, fizičke osobe koje djeluje u području svoje gospodarske djelatnosti ili slobodnog zanimanja te drugi korisnik/nepotrošač s kojim Altus sklopi ugovor o pružanju usluga koje su predmet ovih Općih uvjeta.

 • Zahtjev - zahtjev za korištenje usluga pristupa Internetu i dodatnih usluga koje su predmet ovih Općih uvjeta.

 • Ugovor – Ugovor o pružanju Usluga Altusa

 • Usluge - set usluga definiran donjim člankom 4, čiji opseg i trajanje Korisnik zasebno ugovora s Altusom 

 • Dodatne usluge - Usluge Altusa koje po svojoj prirodi dopunjuju ili ovise o drugoj usluzi Altusa (pojedine dodatne usluge moguće je koristiti samo pomoću terminalne opreme koja podržava takve Usluge).

 • Privremeno ograničenje Usluga Altusa – onemogućavanje korištenja određene Usluge Korisniku, koje može nastupiti kada se ispune uvjeti za privremeno isključenje sukladno važećim propisima, odnosno ovim Općim uvjetima.

 

3. ZASNIVANJE UGOVORNOG ODNOSA

 • Korisnik s Altusom zaključuje ugovor o pružanju Usluga ( dalje u tekstu: Ugovor, te potpisom Ugovora izjavljuje da je pročitao Opće uvjete te da pristaje na njihovu primjenu i da prihvaća sva prava i obveze utvrđene ovim Općim uvjetima.
 • Altus će sukladno tehničkim i drugim mogućnostima po potpisu Ugovora aktivirati Uslugu.. Aktivacijom Usluge započinje obračun i naplata Usluge.
 • Altus zadržava pravo da iz bilo kojeg razloga odbije sklopiti Ugovor te nije dužan posebno obrazlagati razloge odbijanja.

 

4. USLUGE KOJE SE PRUŽAJU

 • Altus pruža sljedeće Usluge:
  • Povezivanje: cross connect, Internet, dedicirani linkovi, cloud connect
  • Kolokacija: Kolokacija opreme u kabinetima, Korisnički prostori, Remote hands and eyes,
  • Jednokratna uspostava i pomoć prilikom useljenja, Proof of Concept, Najam IT i komunikacijske opreme
  • Cloud: Javni cloud, Privatni cloud, Hibridni cloud, Virtualizacija komunikacijske infrastrukture
  • Managed services: Nadzor, Korisnička podrška prve razine, Korisnička podrška više razine
  • Disaster Recovery, Backup, Dizajn, savjetovanje i migracije okolina
  • Hibridne okoline
 • Svaka od gore navedenih Usluga može po želji biti povezana s drugim Uslugama koje će, uz pristanak Korisnika, biti navedene u Ugovoru.

 

5. PODACI O KORISNIKU

 • Korisnik mora osigurati točnost i tehničku točnost informacija objavljenih na mreži, osobito se obvezuje obavijestiti Altus o promjenama osobnih podataka neophodnih za neometano i sigurno korištenje Usluga, primjerice brojeva telefona, mobitela, telefaksa ili elektroničkih adresa preko/putem kojih se koriste pojedine Usluge, u roku od 15 dana od nastanka promjene. Ako Korisnik to ne učini, Altus će smatrati relevantne zadnje podatke koje je Korisnik dostavio i ne može biti pozvan na odgovornost za nastalu štetu zbog neažurnih podataka.
 • Podaci koji se tiču ugovornog odnosa, na temelju kojih se vrši obračun i naplata Usluge, uključujući prometne podatke, obrađuju se u svrhe:
  • pružanja telekomunikacijske Usluge
  • obračuna i naplate pruženih Usluga
  • provjere platežne sposobnosti
  • rješavanja prigovora, osiguravanja adekvatne razine sigurnosti Usluge i/ili mreže i sprečavanja zlouporaba i prijevara
 • Podaci o Korisniku mogu se obrađivati i u druge zakonom određene te dopuštene svrhe. Više o obradi osobnih podataka koju provodi Altus možete pronaći u Obavijesti o obradi osobnih podataka.

 

6. PRAVA I OBVEZE UGOVORNIH STRANA

 • Korisnik se obvezuje za korištenje Usluga pribaviti, koristiti i održavati, odgovarajuću računalnu i komunikacijsku opremu koja uključuje zaštitu od malicioznog koda.
 • Korisnik je odgovoran za stanje svojeg uređaja, uključujući postavke parametara uređaja koji se povezuje s uređajima Altusa. Korisnik je dužan osigurati da uređaj koji se spaja ima valjane tehničke i sigurnosne certifikate potrebne za njegov rad.
 • Korisnik se obvezuje odmah obavijestiti Altus o zlouporabi ili neovlaštenom korištenju ili sumnji na neovlaštenu uporabu Usluga te odmah uputiti Altusu zahtjev za onemogućavanje (blokadu) korištenja Usluga.
 • Korisnik se obvezuje odmah obavijestiti Altus o svim utvrđenim nepravilnostima ili neuobičajenim pojavama koje primijeti prilikom korištenja Usluga.
 • Pri korištenju Usluga Korisnik ne smije intervenirati u infrastrukturu Altusa, osim na dogovoren način, osobito ne smije koristiti naredbe sustava koje bi mogle promijeniti postavke ili funkcije sustava.
 • Korisnik ne smije koristiti internetsku mrežu na način koji bi ometao druge korisnike mreže.
 • Korisnik se obvezuje da će prilikom korištenja Usluga pristupa Internetu koristiti mrežne resurse na razuman način koji ni u kojem trenutku neće uzrokovati degradiranje ili poteškoće u radu sustava.
 • Korisnik snosi potpunu odgovornost za zakonitost, sadržaj, kvalitetu i istinitost informacija, aplikacija, podataka, audio i video zapisa kao i svih drugih materijala koje ponudi i učini dostupnima putem internetskih Usluga Altusa.
 • Korisnik se obvezuje da će koristiti zaštićeni sadržaj na Internetu (autorsko pravo i prava intelektualnog vlasništva) sukladno važećim propisima Republike Hrvatske, te da ga neće koristiti ili objaviti bez suglasnosti vlasnika sadržaja.
 • Za Usluge koje uključuju korištenje softverskih licenci, Korisnik snosi punu odgovornost za točnost dostavljenih informacija i za poštivanje uvjeta licence.
 • Korisnik će biti odgovoran i dužan nadoknaditi štetu koja bi mogla nastati Altusu ili trećoj osobi uslijed povrede neke od obveza Korisnika iz Općih uvjeta, sukladno općim propisima obveznog prava.
 • Korisnik koji posjeduje Poslužitelj koji se tijekom trajanja Ugovora nalazi u prostorijama Altusa, dužan ga je ukloniti iz prostorija Altusa po prestanku Ugovora. Ako Korisnik to ne učini u roku navedenom u pismenom zahtjevu Altusa, Altus ima pravo s Poslužiteljem postupati po vlastitom nahođenju.
 • Altus se obvezuje zadržati svoju infrastrukturu u takvom stanju i zadržati razinu kvalitete pružanja Usluga u skladu s odgovarajućim tehničkim i operativnim standardima i uvjetima utvrđenim u Ugovoru, a posebno mora imati valjane tehničke i sigurnosne potvrde potrebne za njegov rad.
 • Altus osigurava Korisniku pristup Internetu i korištenje ugovorenih Usluga.
 • Altus se obvezuje prigodom aktivacije Usluge pristupa Internetu, osigurati korisnički račun od neovlaštenog korištenja, tako da jedino Korisnik Usluge ima pristup Internetu preko svog korisničkog računa.
 • Vezano uz korištenje ugovorenih Usluga, za Korisnike je osigurana korisnička podršku na portalu support.altus-it.hr. Osoblje za tehničku podršku spremno je pomoći u slučaju bilo kakvih problema vezanih za Uslugu 24 sata dnevno.
 • Altus ne provjerava i ne kontrolira sadržaj koji Korisnici postavljaju na njegove servere te ne može osigurati trenutačno uklanjanje sadržaja koji su u suprotnosti s Općim uvjetima.
 • Altus ne odgovara za štetu uzrokovanu neopravdanim zahvatima Korisnika ili trećih osoba zbog kojih je došlo do prekida normalnog funkcioniranja usluga pristupa Internetu i drugih Usluga Altusa.
 • Altus ne snosi odgovornost za nezadovoljavajuću kakvoću Usluge ili štetu koja bi mogla nastati ako Korisnik koristi terminalnu opremu na način koji je suprotan uputama Altusa i ovim Općim uvjetima.
 • Altus ne odgovara za gubitak ili uništenje podataka na opremi koju Korisnik koristi za pristup Uslugama.
 • Altus odgovora Korisniku za neposredno nastalu štetu koja je nastala namjerno ili krajnjom nepažnjom Altusa.
 • Ako Altus dođe do saznanja da postoji sumnja da Korisnik ne koristi Usluge u skladu s važećim propisima i ugovornom dokumentacijom, Altus će pozvati Korisnika da se suzdrži od takve uporabe u roku od pet (5) dana. Takav poziv mora biti utemeljen i obrazložen. Ako Korisnik ne postupi kako mu je naloženo u pozivu, Altus ima pravo obustaviti pružanje Usluge do konačnog rješavanja pitanja koristi li se Usluga suprotno gore navedenim propisima i ugovornoj dokumentaciji .
 • Altus uvijek ima pravo obustaviti pružanje Usluga ako bi nastavkom pružanja Usluga izložili sebe, svoje zaposlenike ili druge osobe kaznenopravnoj odgovornosti.

 

7. PLAĆANJE NAKNADE ZA PRUŽENU USLUGU

 • Korisnik je dužan podmiriti cjelokupni obračunati iznos računa do dana dospijeća navedenog na računu Altusa. U protivnom, u slučaju zakašnjenja u plaćanju, Altus je ovlašten na dospjela, a neplaćena potraživanja zaračunati zakonsku zateznu kamatu.
 • Ako Korisnik ne plati cjelokupni iznos računa do dana dospijeća navedenog na računu, Altus će mu dostaviti pisanu opomenu za plaćanje računa s upozorenjem da će doći do privremenog isključenja Usluge ako Korisnik u određenom roku ne plati dugovanje.
 • Privremeno isključenje će se u skladu s tehničkim mogućnostima, ograničiti samo na Usluge za korištenje kojih nije bilo podmireno dugovanje.
 • Altus zadržava pravo na naplatu naknade za ponovno uspostavljanje Usluga, te pravo naplatiti iznos cjelokupne mjesečne pretplate za onaj mjesec u kojem je došlo do privremenog isključenja Usluge/Usluga.
 • Ako Korisnik ne podmiri dugovanje ni nakon isteka roka koji je određen od strane Altusa nakon što je već izvršeno privremeno isključenje, Altus može raskinuti ugovorni odnos s Korisnikom.
 • Altus neće odgovarati za štetu koja može nastati Korisniku zbog privremenog isključenja, odnosno ograničenja korištenja Usluga.
 • Cijene Usluga koje Altus naplaćuje temeljem ovih Općih uvjeta određene su važećim cjenikom. Cijene svake pojedine Usluge su na vidljiv način opisane i navedene u cjeniku. Altus je ovlašten mijenjati cjenik, objaviti ga i učiniti dostupnim u skladu s važećim propisima.
 • Odstupanje od cjenika može biti predmetom pojedinačnog ugovora između Altusa i Korisnika.
 • Korisnik koji podnese prigovor u skladu s ovim Općim uvjetima, bit će dužan platiti do datuma dospijeća računa nesporni dio iznosa računa ili prosječni iznos kojim je bio zadužen u razdoblju od tri mjeseca prije razdoblja na koje se odnosi prigovor.
 • Altus je ovlašten ustupiti potraživanja koja ima prema Korisniku trećim osobama, npr. bankama, agencijama za naplatu potraživanja u skladu s posebno ugovorenim uvjetima i bez dodatnih troškova za Korisnika, a na način i u skladu s važećim propisima.

 

8. SMETNJE U PRUŽANJU USLUGA

 • Altus neće biti odgovoran za eventualnu štetu uzrokovanu prekidom rada sustava ili smanjenjem kvalitete pruženih Usluga Altusa nastalu tijekom nužnog održavanja svog sustava ili nužnih popravka sustava.
 • U slučaju planiranog prekida rada sustava Altusa u razdoblju dužem od 2 sata Altus će na odgovarajući način o tome obavijestiti Korisnike.
 • Ako je zbog tehničke smetnje za koju odgovara Altus, pristup ili korištenje Usluga Altusa onemogućeno Korisniku dulje od 24 sata, mjesečna naknada za pristup za pripadajući mjesec će se umanjiti razmjerno danima trajanja tehničke smetnje.
 • Altus neće odgovarati za štetu bilo koje vrste nastalu uslijed tehničkih smetnji tijekom korištenja Usluga Altusa ili uslijed bilo kojih drugih razloga, osim za običnu štetu nastalu namjerom ili krajnjom nepažnjom Altusa, osim ako je drugačije određeno prisilnim propisima.
 • Altus ne odgovara za štetu koja je nastala uslijed više sile, rata, nemira, terorističkih djela, prirodnih i ekoloških katastrofa, epidemija, štrajkova, prestanka isporuke električne energije, smetnje u telekomunikacijskom i ostalom prometu, greškama nastalim u prijenosu podataka telekomunikacijskim mrežama, odlukama i djelovanju organa vlasti, kao i svih sličnih uzroka čiji nastanak se ne može pripisati Altusu, a zbog kojih je onemogućen pristup internetskim i drugim Uslugama Altusa.
 • Ako način korištenja Usluga Altusa od strane pojedinog Korisnika, odnosno grupe Korisnika značajno utječe na kvalitetu pružanja Usluga Altusa, Altus ima pravo primijeniti primjerene mjere zaštite mrežnih resursa, a prije poduzimanja mjera će Korisnika/Korisnike o tome obavijestiti.

 

9. RJEŠAVANJE PRIGOVORA

 • Korisnik ima pravo Altusu podnijeti prigovor u vezi s pružanjem Usluga, prigovor na račun za pružene Usluge, prigovor na kakvoću pružene Usluge te prigovor zbog povrede odredaba Ugovora.
 • Prigovori se podnose u pisanom obliku, na adresu elektroničke pošte: sales@altus.hr, (uvažavajući pritom posebne propise koji reguliraju elektronski potpis) i to:
  • u roku od 30 dana od dana dospijeća računa u slučaju prigovora na iznos kojim je Korisnik zadužen za pruženu Uslugu,
  • u roku 30 dana od dana pružanja Usluge u slučaju prigovora na kakvoću pružene Usluge,
  • u svim drugim slučajevima u roku od 15 dana od dana saznanja za radnju ili propust Altusa, a najkasnije u roku od 30 dana od dana povrede odredaba Ugovora.

 • Altusova služba za reklamacije provodi postupak utvrđivanja utemeljenosti prigovora u prvom stupnju. Služba reklamacija donijet će odluku o utemeljenosti prigovora te o istom pisanim putem (uključujući i elektroničke poruke, uvažavajući pritom posebne propise koji reguliraju elektronski potpis) izvijestiti Korisnika u roku od najviše 15 dana od dana podnošenja prigovora, odnosno u roku od najviše 30 dana od dana podnošenja prigovora u slučajevima prigovora u vezi s Uslugama s posebnom tarifom.
 • Uz detaljno obrazloženje o razlozima odbijanja, odnosno prihvaćanja prigovora, pisani odgovor mora sadržavati i uputu o pravu Korisnika na podnošenje pritužbe (reklamacije) Altusovoj upravi kao drugostupanjskom tijelu, u roku od 30 dana od dana zaprimanja odgovora na prigovor.
 • Na prvostupanjsku odluku o utemeljenosti prigovora Korisnik ima pravo u roku od 30 dana od dana dostave odluke, podnijeti pisanu žalbu upravi Altusa. Uprava Altusa će pisano odgovoriti Korisniku u roku od 30 dana od zaprimanja žalbe. Pisani odgovor, uz detaljno obrazloženje o razlozima odbijanja, odnosno prihvaćanja prigovora, mora sadržavati i uputu o pravu Korisnika na podnošenje zahtjeva za rješavanje spora Hrvatskoj regulatornoj agenciji za mrežne djelatnosti (dalje u tekstu: Agencija), u roku od 30 dana od dana zaprimanja drugostupanjske odluke .
 • U slučaju podnošenja zahtjeva za rješavanje spora, Altus je obvezan zastati sa svim postupcima do okončanja spora pred Agencijom. Zastara osporene tražbine ne teče za vrijeme rješavanja spora pred Agencijom. U slučaju donošenja odluke ili mišljenja o neosnovanosti prigovora Korisnika, Altus može potraživati osporavani iznos u skladu s važećim propisima.
 • Korisnik neće biti dužan platiti sporni iznos računa ako je tijekom razdoblja na koje se odnosi njegov prigovor došlo do tehničke smetnje ili druge neispravnosti, prijevare ili zlouporabe za koju je, temeljem pravomoćne odluke suda ili drugog nadležnog tijela, utvrđeno da je izazvala povećani iznos računa. Ako je račun već plaćen u cijelosti, Korisniku se vraća više zaračunati iznos, ili se za taj iznos umanjuje račun za prvo slijedeće razdoblje.
 • Korisnik koji je podnio prigovor na iznos računa kojim je zadužen za pruženu Uslugu, do rješenja prigovora plaća nesporni dio iznosa računa za pružene Usluge ili prosječni iznos kojim je bio zadužen u razdoblju od tri mjeseca koji prethode mjesecu na koji se odnosi prigovor.
 • U slučaju nepodmirenja takvog iznosa, Altus ima pravo postupiti u skladu s odredbama ovih Općih uvjeta. Korisniku koji osporava račun Altusa u bilo kojem sudskom ili izvansudskom postupku, a uredno nastavi podmirivati sve sljedeće nesporne račune, Altus neće obustaviti pružanje Usluge do okončanja navedenog sudskog ili izvansudskog postupka.
 • U slučaju prigovora Korisnika na račun, Altus je obvezan uz podatke propisane za ispis računa prikazati i detaljan ispis IP adresa na koje je pristupano s Korisnikova računa kao i trajanje i vrijeme pristupa te zabilježeni promet.
 • Ako se utvrdi da je Altus povrijedio odredbe Ugovora ili neopravdano obustavio pružanje Usluge, Korisnik koji je podnio prigovor iz stavka 1. ovog članka zbog povreda odredaba Ugovora ili prigovor na neopravdanu obustavu pružanja Usluge, ima pravo raskinuti Ugovor bez naknade te pravo na povrat svih neopravdano naplaćenih novčanih iznosa.

 

10. RASKID UGOVORA

 • Ugovor se može raskinuti iz sljedećih razloga:
  • ako Korisnik ne podmiri dospjelo, a neosporeno dugovanje u roku od 30 dana od dana privremenog isključenja Korisničke terminalne opreme iz mreže Altusa;
  • ako Altus utvrdi da je elektronička komunikacijska oprema priključena na mrežu Altusa bez ovlaštenja ili da je mreža Altusa na drugi način zlouporabljena od strane Korisnika i/ili treće osobe;
  • ako Altus naknadno utvrdi da je adresa Korisnika za dostavu računa i obavijesti Altusa na području Republike Hrvatske nepoznata;
  • ako Korisnik ometa i/ili onemogućava korištenje Altusovih Usluga drugim Korisnicima;
  • ako Korisnik obavlja aktivnosti koje nisu u skladu s odredbama ovih Općih uvjeta i ostalih važećih propisa u Republici Hrvatskoj;
 • Ugovor može prestati važiti i u ostalim slučajevima utvrđenim važećim propisima RH.
 • U slučaju kada Altus nije u mogućnosti ispuniti ugovornu obvezu i/ili isporučiti Uslugu u skladu s Općim uvjetima, Korisnik ima pravo na raskid Ugovora bez podmirivanja ugovornih obveza, osim dospjelog a neosporenog dugovanja za pružene Usluge. U opisanom slučaju pravo raskida Ugovora ima i Altus ako se nepobitno utvrdi da nije i/ili neće biti u mogućnosti isporučiti Uslugu u skladu s Općim uvjetima.

 

11. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

 • Altus obrađuje osobne podatke te osigurava tehničke i organizacijske mjere zaštite koje su u skladu s primjenjivim propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka. Više informacija o obradi osobnih podataka koju provodi Altus možete pronaći u Obavijesti o obradi osobnih podataka
 • Ukoliko imate bilo kakvih pitanja vezano uz Altus postupke vezano uz zaštitu podataka, slobodno nas kontaktirate na abuse@altus-it.hr

 

12. ZAVRŠNE ODREDBE

 • Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu na dan objave i počinju se primjenjivati na sve Korisnike koji su zasnovali ugovorni odnos s Altusom nakon tog datuma. Na postojeće Korisnike koji su zasnovali ugovorni odnos s Altusom do dana objave ovih Općih uvjeta, ovi se Opći uvjeti počinju primjenjivati 30 dana po njihovoj objavi.
 • Ovi Opći uvjeti dostupni su na svim ovlaštenim prodajnim mjestima Altusa kao i putem službenih internet stranica Altusa. Ovi Opći uvjeti uručit će se, odnosno dostaviti Korisniku prilikom zasnivanja ugovornog odnosa ili će ga se uputiti na Altusove internet stranice gdje su objavljeni.
 • Altus i Korisnik su suglasni da se svi sporovi proizišli iz i u vezi s Ugovorom rješavaju mirnim putem. U slučaju neuspjeha, za rješavanje će biti nadležan stvarno nadležni sud u Zagrebu.
 • Sve izmjene i nadopune ovih Općih uvjeta Altus će objaviti u najmanje jednom dnevnom listu koji se prodaje na cijelom području Republike Hrvatske te na svojim službenim internet stranicama sukladno važećim propisima.
 • Altus zadržava pravo izmijeniti ove Opće uvjete, u skladu s važećim propisima. Altus će izvijestiti Korisnika pisanim ili elektroničkim putem o predloženim izmjenama i njegovom pravu na raskid ugovora. Izmjene Općih uvjeta, odnosno cijena počet će se primjenjivati 30 dana po objavi izmjena.
 • U slučaju izmjena Općih uvjeta i/ili cijena koji su za Korisnika nepovoljniji u odnosu na ugovorene, Korisnik ima pravo pisanim putem raskinuti ugovorni odnos bez naknade, odnosno ima pravo na povrat neiskorištenog novčanog iznosa u roku od 30 dana od dana objave ovih izmjena. U protivnom smatrat će se da je suglasan s izmjenama.
 • Raskid Ugovora od strane Korisnika moguć je samo nakon plaćanja svih obveza iz Ugovora i važećih cjenika Usluga.
 • Altus se obvezuje osigurati korisničku opremu koja se fizički nalazi u podatkovnom centru Altusa kako bi pokrio rizike povezane s oštećenjem, gubitkom ili krađom Poslužitelja.
 • Svako odstupanje od ovih Općih uvjeta, ako se dogovori između Altusa i Korisnika, mora biti u pisanom obliku i potpisano od obje ugovorne strane.